Bahria Nasheman Lahore Price Indices

Bahria Nasheman Lahore Price Indices

Index Price/FT2 Houses
100 6210.26 -
100 6336.07 -
4.79 303.7 -95.21%
59.15 3673.08 -40.85%
1005.47 62442.38 +905.47%
100 6244.24 -